Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 150 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та енциклопедій загалом.

Для науковців, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться питаннями енциклопедистики й книговидання.

Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions. Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research, 2018.

The monograph deals with the actual issues of encyclopedia science in Ukraine, in particular, such as the typology of encyclopedias, as well as their functional and genre-and-style features. Encyclopedias as a genre of reference literature in the study is considered. The functions of encyclopedias are highlighted, typological features are showed, classifications of encyclopedicbooks are analyzed, the attributes of the style of encyclopedicarticles and encyclopedias are characterized.